• Statut klubu

Statut Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu

Rozdział 1.

Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny.

§ 1

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej, nosi nazwę Klub Wysokogórski
w Poznaniu i zwane jest w dalszym ciągu Klubem.

§ 2

 1. Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą władz miasto Poznań.
 2. Klub może działać poza granicami Polski, o ile na taką działalność zezwala prawo danego państwa.

§ 3

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 25 czerwca 2010 o sporcie (Dz. U. nr 127, poz.857; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 151, poz. 1014) i posiada osobowość prawną.

§ 4

 1. Klub może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 2, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

§ 5

Klub może wydawać legitymacje członkowskie, posiadać odznaki organizacyjne i używać pieczęci z nazwą stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 6

Klub opiera swoją działalność na aktywności społecznej ogółu członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2.

Cele i środki działania.

§ 7

Celem Klubu jest prowadzenie działalności w zakresie sportów górskich.

§ 8

Klub realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie osób fizycznych zajmujących się działalnością, o której mowa w § 7.
 2. Organizowanie i popieranie działalności w zakresie sportów górskich członków Klubu w kraju i zagranicą z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności działalności szkoleniowej, sportowej i treningowej.
 3. Organizowanie kursów i zawodów sportowych z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 4. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami krajowymi i zagranicznymi zainteresowanymi działalnością klubu na rzecz wspierania celów, o których mowa w § 7.
 5. Współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.
 6. Propagowanie miasta Poznań oraz regionu w kraju i zagranicą.
 7. Współpracę z placówkami naukowymi w zakresie zagadnień związanych z górami.
 8. Propagowanie i wspieranie inicjatyw proekologicznych związanych z obszarami działania członków klubu.
 9. Upowszechnianie wiedzy o sportach górskich.
 10. Inicjowanie i podejmowanie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, innej działalności zmierzającej do realizowania statutowych celów i zadań Klubu.
 11. Organizowanie i udzielanie pomocy osobom działającym w sportach górskich i ich bliskim.

§ 9

Klub może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Klubu służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3.

Członkowie Klubu.

§ 10

Członkowie dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Uczestników
 3. Honorowych
 4. Wspierających

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Klubu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która akceptuje statutowe cele klubu.
 2. Członkiem zwyczajnym może być cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polski.
 3. Członkiem uczestnikiem może być osoba fizyczna nie pozbawiona praw publicznych, w wieku 16 do 18 lat za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych, akceptująca statutowe cele klubu.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Klubie przez swojego przedstawiciela.
 5. Członków uczestników, zwyczajnych i wspierających przyjmuje się zwykłą większością głosów w drodze uchwały Zarządu, po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która szczególnie zasłużyła się dla rozwoju sportów górskich, lub posiada znaczne zasługi na rzecz Klubu.
 7. Nadanie godności członka honorowego następuje uchwałą Walnego Zebrania Członków na wniosek Zarządu Klubu.

§ 12

1. Członek zwyczajny ma prawo:

A. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu oraz posiadać głos stanowiący.

B. Uczestniczyć w krajowych i zagranicznych imprezach sportowych oraz szkoleniach na zasadach określonych przez Zarząd Klubu.

C. Zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz klubu oraz oceniać ich działania.

D. Korzystać z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Klubu.

E. Nosić odznakę z godłem Klubu oraz posiadać legitymację członkowską.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

A. Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Klubu.

B. Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu i przepisów dotyczących działalności górskiej.

C. Przestrzegania etyki górskiej oraz dyscypliny organizacyjnej.

D. Dbania o dobre imię Klubu.

E. Regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Klubie.

F. Uaktualniania swoich danych kontaktowych.

§ 13

 1. Członek uczestnik oraz wspierający posiadają prawa określone w § 12 ust. 1, pkt b do e, oraz obowiązki określone w § 12 ust. 2.
 2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego, ponadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
 3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z zadeklarowanych form wspierania oraz przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

§ 14

Członkostwo Klubu ustaje w przypadku:

 1. Dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klubu, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań.
 2. Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 3. Skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy, które może być uchylone na wniosek skreślonego członka, po uregulowaniu należnych składek i opłat.
 4. Wykluczenia z Klubu na skutek prawomocnej uchwały Zarządu Klubu, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki górskiej lub w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego na dodatkową karę utraty praw publicznych.

§ 15

Od uchwały Zarządu i orzeczenia Sądu Koleżeńskiego w przedmiocie wykluczenia, członkowi przysługuje odwołanie złożone do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział 4.

Struktura Organizacyjna.

§ 16

Władzami i organami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd Klubu
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Sąd Koleżeński

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Klubu trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
 2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Klubu w trakcie kadencji, ich skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji. Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 18

Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

A. Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi,

B. Z głosem doradczym – członkowie uczestnicy i wspierający oraz zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków powiadamia się listem zwykłym lub elektronicznym lub poprzez ogłoszenie na stronie internetowej co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie – w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w miejscu i terminie określonym w podjętej przez siebie uchwale, na podstawie § 17 i § 18 punkt 3 Statutu.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu i porządku obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Sekretarz i członkowie.
 5. Członkowie ustępujących władz nie mogą wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania i powołanych na nich komisji.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i obraduje nad sprawami, do których zostało zwołane.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

A. Z własnej inicjatywy,

B. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,

8. Na umotywowany, pisemny wniosek, co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Klubu.

9. W przypadku określonym w ust 7 pkt b i c Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 60 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, chyba, że wnioskodawca określa inny termin.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 1. Uchwalenie głównych kierunków i programu działania Klubu.
 2. Wybór i odwoływanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
 3. Uchwalenie Statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Klubu oraz o w sprawach majątkowych.
 4. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących władz Klubu.
 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
 6. Wybór delegatów reprezentujących Klub w organizacjach, których jest członkiem.
 7. Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego.
 8. Podejmowanie uchwał o przynależności lub wystąpieniu z innych organizacji.
 9. Nadawanie i pozbawiania godności członka honorowego.
 10. Podejmowanie uchwał w innych sprawach podanych pod obrady.

§ 21

Zarząd

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. O liczbie osób w Zarządzie decyduje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały.
 3. Zarząd składa się z 5 do 15 członków, w tym prezesa, 1 lub 2 wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
 4. Zarząd uchwala regulamin, który szczegółowo ustala organizację i tryb pracy.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 6. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania Zarządu. Zebrani mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 22

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Realizacja celów statutowych Klubu oraz uchwał Walnego Zebrania Członków.
 2. Określanie szczegółowych kierunków działania Klubu.
 3. Ustalanie planów działania, budżetu i preliminarzy, zatwierdzanie bilansu.
 4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem i finansami klubu.
 5. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (tryb i warunki przyjęcia; skreślenia i wykluczenia), prowadzenie dokumentacji członkowskiej.
 8. Powoływanie komisji i zespołów specjalistycznych, stanowiących organy doradcze i pomocnicze zarządu.
 9. Powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie sekcji grupujących członków o wspólnych zainteresowaniach.
 10. Uchwalanie regulaminów wewnętrznych i innych przepisów dotyczących działalności Klubu.
 11. Wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Klubu.
 12. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 13. Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego.
 14. Podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji innych władz Klubu.
 15. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przepisami.

§ 23

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru nowego Prezesa, który pełni tą funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Członków.

§ 24

Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania co najmniej raz w roku kontroli działalności Klubu ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności, gospodarności.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i organów Stowarzyszenia składania pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w razie stwierdzenia nie wywiązywania się Zarządu z jego statutowych obowiązków; także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu.
 5. Komisja Rewizyjna ma prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym Statutem.
 6. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Członków sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo i obowiązek stawiania wniosku na Walnym Zebraniu Członków o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu.
 7. Przewodniczący Komisji lub jej członek mają prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Klubu.
 8. Komisja Rewizyjna działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

§ 25

Sąd Koleżeński

 1. Sąd Koleżeński składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i sekretarza.
 2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Klubu.
 3. Zespołowi rozpatrującemu sprawy przewodniczy Przewodniczący.
 4. Sąd Koleżeński wszczyna postępowanie na wniosek strony lub z urzędu.
 5. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem praw do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
 6. Orzeczenia Sądu Koleżeńskiego zapadają w pełnym składzie.

§ 26

1. Do zakresu działań Sądu Koleżeńskiego należy:

A. Rozpatrywanie spraw związanych z naruszaniem przez członków Klubu postanowień Statutu.

B. Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami Klubu.

C. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

A. Upomnienia,

B. Nagany,

C. Zawieszenia w prawach członkowskich od 6 do 12 miesięcy,

D. Wykluczenia z Klubu.

§ 27

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez ten Sąd.

Rozdział 5.

Majątek i fundusze Klubu.

§ 28

Majątek Klubu stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

§ 29

1. Na fundusze Klubu składają się:

A. Opłaty wpisowe i składki członkowskie,

B. Dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
w użytkowaniu Klubu,

C. Dotacje i darowizny zapisy i spadki,

D. Wpływy z działalności statutowej i gospodarczej.

2. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Klubu wymagane jest współdziałanie dwóch osób: Prezesa lub Wiceprezesa albo Skarbnika bądź upoważnionego przez Zarząd Pełnomocnika – członka Zarządu.

4. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednej z osób: Prezesa lub Wiceprezesa, Skarbnika lub Sekretarza.

Rozdział 6.

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 30

 1. Uchwalanie Statutu lub jego zmiany oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania w pierwszym terminie; w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.
 2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 18, ust 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
 3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§ 31

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu, nie uregulowanych w Statucie, mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz 104 z późn. zmianami).

Rozdział 7

Przepisy końcowe.

§ 32

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu rejestrowego.


Statut został przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Klubu Wysokogórskiego w dniu 4 kwietnia 2013 roku.